Raport bieżący nr 16 / 2018

Raport bieżący nr 16 / 2018 - 29 marca 2018 / 16:38

Droga ekspresowa S19 – wybór oferty Budimeksu

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 29 marca 2018 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział Rzeszów wybrała ofertę Spółki jako najkorzystniejszą w postępowaniu przetargowym na „Zaprojektowanie i budowę drogi ekspresowej S19 na oc. od węzła Nisko Południe (bez węzła) do węzła Sokołów Małopolski Północ (z węzłem) z podziałem na trzy zadania Zadanie B od węzła Podgórze (z węzłem) do węzła Kamień (bez węzła) o dł. ok.10,5 km.

Wartość netto oferty: 271.154.970,02 zł

Termin rozpoczęcia robót: od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 34 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 120 miesięcy

Okres rękojmi: 120 miesięcy

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.