Raport bieżący nr 16 / 2022

Raport bieżący nr 16 / 2022 - 24 marca 2022 / 13:34

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 marca 2022 r. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. z siedzibą w Warszawie, ul. Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex za okres 6 miesięcy 2022 i 2023 roku oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2022 i 2023. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres dwóch lat.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR pod numerem ewidencyjnym 130.

Firma Ernst & Young Audyt Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp. k. dokonywała przeglądów sprawozdań finansowych za okresy 6 miesięcy w latach 2017-2021 oraz badania sprawozdań finansowych Budimex SA i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za lata obrotowe 2017-2021.