Raport bieżący nr 17 / 2012

Raport bieżący nr 17 / 2012 - 30 marca 2012 / 00:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 26 kwietnia 2012 r. o godz. 09.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Budimex S.A. za rok 2011 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2011, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok obrotowy 2011,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2011 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011,
9.3. podziału zysku za 2011 rok,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2011 roku,
10. Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” – DSP 2011 bis, ze szczególnym uwzględnieniem Zasad z IV działu – Dobre praktyki stosowane przez akcjonariuszy, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex S.A. w brzmieniu wprowadzonym Uchwałami Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 15/1282/2011 z dnia 31 sierpnia 2011 roku i Nr 20/1287/2011 z dnia 19 października 2011 roku, zwanych dalej DPS 2011 bis.
12. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu. Opis wspomnianych powyżej procedur znajduje się w załączniku.

Procedury stosowane w związku z ZWZ 2012