Raport bieżący nr 17 / 2013

Raport bieżący nr 17 / 2013 - 15 marca 2013 / 00:00

Przebudowa Pawilonu Czterech Kopuł we Wrocławiu – wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 15 marca 2013 r. został poinformowany przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonanie robót budowlanych do realizacji projektu pn. „Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu”.

 • Wartość oferty: 61 518 285,37 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 7 dni po przekazaniu terenu budowy
 • Termin zakończenia robót: nie później niż 30.06.2015 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy na roboty budowlane, 24 miesiące na urządzenia
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar: 10% wynagrodzenia brutto
 • Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, niezależnie od naliczonych kar umownych

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.