Raport bieżący nr 17 / 2014

Raport bieżący nr 17 / 2014 - 24 lutego 2014 / 00:00

Wybrane dane finansowe Grupy Budimex za 2013 rok

W związku z przekazaniem informacji finansowych podmiotowi dominującemu wobec Budimex SA, tj. Ferrovial SA, Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex przygotowanego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (MSSF) za rok 2013 oraz dane porównywalne za rok 2012.?

  • Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług oraz towarów i materiałów: 4 749 459 tys. zł w porównaniu do 6 077 660 tys. zł w roku 2012.
  • Zysk brutto ze sprzedaży: 395 416 tys. zł w porównaniu do 459 871 tys. zł w roku 2012.
  • Zysk z działalności operacyjnej: 333 306 tys. zł w porównaniu do 182 409 tys. zł w roku 2012.
  • Zysk brutto: 331 271 tys. zł w porównaniu do 202 628 tys. zł w roku 2012.
  • Zysk netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej: 300 480 tys. zł w porównaniu do 185 982 tys. zł w roku 2012.
  • W 2013 roku Grupa utworzyła odpis aktualizujący wartość zapasów w segmencie deweloperskim na kwotę 61 811 tys. zł.
  • W roku 2013 segment deweloperski (Budimex Nieruchomości Sp. z o.o.) przedsprzedał netto 742 mieszkania (bez uwzględnienia rezerwacji) i sprzedał notarialnie 495 lokali.
  • Portfel zamówień Grupy Budimex na koniec 2013 roku wyniósł 4,3 mld zł.
  • Wartość netto kontraktów podpisanych przez Grupę Budimex w roku 2013 wyniosła 3,3 mld zł.
  • Pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex, obejmująca własne środki pieniężne i krótkoterminowe papiery wartościowe pomniejszone o zewnętrzne źródła finansowania, na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiła 1 562 mln zł. Na dzień 31 grudnia 2012 r. pozycja gotówkowa netto Grupy Budimex wynosiła 1 188 mln zł.

W załączonej tabeli znajdują się wyniki segmentów sprawozdawczych za 2013 rok oraz porównywalne dane za 2012 rok.