Raport bieżący nr 17 / 2015

Raport bieżący nr 17 / 2015 - 17 marca 2015 / 00:00

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 28 kwietnia 2015 r.

rb bx/17/2015

W nawiązaniu do raportu nr 16/2015 z dnia 17.03.2015 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 28 kwietnia br.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje P. ………………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

P. ………………………,
P. ………………………,
P. ……………………….

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: przyjęcia porządku obrad.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex SA, zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014,
  2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014,
  3. pokrycia straty z lat ubiegłych,
  4. podziału zysku za 2014 rok,
  5. udzielenia członkom Zarządu Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,
  7. zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,
  8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex SA
 10. Zamknięcie obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 223

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex SA za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

 1. Sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.314.528 tysięcy złotych (trzy miliardy trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy złotych),
 2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 156.069 tysięcy złotych (sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
 3. Sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 155.354 tysiące złotych (sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące złotych),
 4. Sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 145.835 tysięcy złotych (sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy złotych),
 5. Sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 285.577 tysięcy złotych (dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex SA za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Zał. nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.

Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

projekt

Uchwała Nr 224

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014.

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

 1. Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.858.209 tysięcy złotych (trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy złotych),
 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 193.938 tysięcy złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy złotych),
 3. Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 193.053 tysiące złotych (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące złotych),
 4. Skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 122.666 tysięcy złotych (sto dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy złotych),
 5. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 136.824 tysiące złotych (sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
 6. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 szt.:

Zał. nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014.

Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

projekt

Uchwała Nr 225

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 r.

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych.

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala co następuje:

§ 1

Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 5.808 tysięcy złotych (pięć milionów osiemset osiem tysięcy złotych) wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki (wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Spółki jako pozostałe kapitały rezerwowe).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 226

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155.988.898,78 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy) przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych (słownie: sześć złotych jedenaście groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 79.743,33 złotych (słownie: siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze) przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2

 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 8 maja 2015 roku (dzień dywidendy).
 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2015 roku.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 227

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 228

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 229

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex SA – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 kwietnia 2014 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 230

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 231

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 232

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 233

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex SA – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium

z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 234

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzenie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Pani Marzenie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 235

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 236

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 237

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Javier Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 238

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Jose Carlos Garrido Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 239

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej

Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 240

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 241

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 stycznia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 242

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 243

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 244

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 r.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex SA uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex SA absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt

Uchwała Nr 245

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 120 akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1

Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tiret Statutu Spółki Budimex SA nadając mu następujące brzmienie:

Kapitał zakładowy

§ 9

„1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony akcji zwykłych) oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex SA pozostają bez zmian.

§ 2

W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex SA

projekt

Uchwała Nr 246

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex SA

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej
Budimex SA

Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu Spółki Budimex SA uchwala się, co następuje:

§ 1

Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex SA przysługuje jej członkom począwszy od dnia 1 maja 2015 r. wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:

 1. przewodniczący Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem …..;
 2. sekretarz Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem ….;
 3. wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem ……

§ 2

Wyżej wymienione wskaźniki ulegają podwyższeniu w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej, odpowiednio o:

 1. ….. w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu,
 2. ….. w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu Wynagrodzeń,
 3. ….. w przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 r.