Raport bieżący nr 17 / 2016

Raport bieżący nr 17 / 2016 - 14 marca 2016 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2016 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 8,14 złotych (słownie: osiem złotych i czternaście groszy) brutto, na jedną akcję.
Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207 814 997,72 złotych (słownie: dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych i siedemdziesiąt dwa grosze). Pozostałą część zysku w wysokości 193 302,32 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote, trzydzieści dwa grosze) proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Zarząd Budimeksu SA proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok na dzień 6 maja 2016 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 24 maja 2016 roku.