Raport bieżący nr 17 / 2017

Raport bieżący nr 17 / 2017 - 15 marca 2017 / 17:05

Umorzenie postępowania sądowego

Zarząd Budimex S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 76/2016 z dnia 07 grudnia 2016 r. dotyczącego powództwa wniesionego przez Skarb Państwa – Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad („Powód”) przeciwko Budimex S.A. oraz dwóm innym podmiotom o wartości przedmiotu sporu 539.957.535 PLN (słownie: pięćset trzydzieści dziewięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy pięćset trzydzieści pięć złotych) informuje, iż w dniu 31 stycznia 2017 r. wniósł w przedmiotowej sprawie odpowiedź na pozew. W dniu zaś 15 marca 2017 r. uzyskał informację o umorzeniu postępowania w związku z cofnięciem przez Powoda pozwu w tej sprawie. Postanowienie w sprawie umorzenia postępowania nie jest prawomocne i może być zaskarżone w terminie 7 dni. Stanie się prawomocne po bezskutecznym upływie powyższego terminu.