Raport bieżący nr 17 / 2018

Raport bieżący nr 17 / 2018 - 3 kwietnia 2018 / 12:11

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2017

Zarząd Budimeksu S.A. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2018 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 17,61 złotych (słownie: siedemnaście złotych, sześćdziesiąt jeden groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 449.585.025,78 złotych (słownie: czterysta czterdzieści dziewięć milionów pięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy dwadzieścia pięć złotych, siedemdziesiąt osiem groszy). Równocześnie Zarząd rekomenduje przeznaczenie pozostałej część zysku netto za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku w kwocie 249.908,88 złotych (słownie: dwieście czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset osiem złotych, osiemdziesiąt osiem groszy) na kapitał zapasowy.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. proponuje ustalić dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2017 rok na dzień 28 maja 2018 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 7 czerwca 2018 roku.