Raport bieżący nr 17 / 2022

Raport bieżący nr 17 / 2022 - 28 marca 2022 / 12:28

"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska - A1 - do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik" - oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że 28.03.2022 r. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach poinformował Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane dla zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 925 od granicy miasta na prawach powiatu Ruda Śląska – A1 – do granicy miasta na prawach powiatu Rybnik”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 199 891 143,71 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: po dniu przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji projektowej oraz STWiORB i po protokolarnym przejęciu Terenu budowy przez Wykonawcę (przekazanie terenu budowy nastąpi w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy).

Termin zakończenia robót: 30.09.2023 r.

Okres gwarancji: 96 m-cy

Okres rękojmi: 96 m-cy

Zaliczka: 5% kwoty umownej brutto

Warunki płatności: do 30 dni kalendarzowych od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4,5% ceny całkowitej podanej w Formularzu Ofertowym

Istotne warunki umowy, charakterystycznych dla tej umowy, w szczególności tych, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: brak

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wynagrodzenia netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 20% wynagrodzenia netto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu nie pokrywa poniesionej przez Zamawiającego szkody (w tym utraconych korzyści), to Zamawiający może dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wartość kary umownej.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 158.224 tys. zł netto