Raport bieżący nr 18 / 2017

Raport bieżący nr 18 / 2017 - 17 marca 2017 / 14:48

Budowa Trasy Łagiewnickiej w Krakowie – podpisanie umowy przez konsorcjum Budimex SA i Ferrovial Agroman SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 17 marca 2017 roku konsorcjum firm Budimex SA (lider – z udziałem 95%) i Ferrovial Agroman SA (partner z udziałem 5%) podpisało ze spółką Trasa Łagiewnicka SA umowę na Budowę Trasy Łagiewnickiej w Krakowie od skrzyżowania z ul. Grota – Roweckiego do skrzyżowania z ul. Beskidzką i z ul. Halszki wraz z budową odcinka linii tramwajowej. Spółka o wyborze oferty konsorcjum jako najkorzystniejszej informowała w raportach nr 72/2016 z dnia 23 listopada 2016 oraz nr 77/2016 z dnia 22 grudnia 2016.

Wartość kontraktu: 652 194 213,00 zł netto.

Termin rozpoczęcia prac: liczony od daty zawarcia umowy

Termin zakończenia prac: 31 grudnia 2020 roku

Okres gwarancji: 11 lat, liczone od daty wydania Świadectwa Wykonania

Okres rękojmi: 11 lat, liczone od daty wydania Świadectwa Wykonania

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty przedstawienia faktury zamawiającemu wraz z wymaganymi dokumentami

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar dla wykonawcy: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający ma prawo do odszkodowań uzupełniających.

Zamawiający ma prawo żądać odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z KC

Maksymalna wysokość kar dla zamawiającego: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego.

Wartość umowy przekracza próg 102 680 tys. zł.