Raport bieżący nr 18 / 2019

Raport bieżący nr 18 / 2019 - 1 kwietnia 2019 / 14:55

Budowa zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki budowlanej wraz z drogami wewnętrznymi, położonymi przy ul. Grabiszyńskiej 163 (Wrocław) - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 01.04.2019 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. na Budowę zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z usługami, garażem podziemnym i infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem działki budowlanej wraz z drogami wewnętrznymi, położonymi na części działki 13/17 AM-10 obręb Grabiszyn, Wrocław, ul. Grabiszyńska 163.

Wartość umowy: 58.512.475,94 zł netto

Od 1 marca 2019 roku (data ostatniego raportu bieżącego) to druga umowa zawarta pomiędzy Spółkami, a tą o najwyższej wartości jest podpisana 4 marca 2019 roku na realizację Zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z częścią usługową w parterze i garażem podziemnym, infrastrukturą techniczną i komunikacyjną wewnątrzosiedlową 'Wiślany Mokotów’ etap V.

Wartość umowy: 103.000.000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: 2019-03-11

Termin zakończenia robót: 2020-11-11

Okres gwarancji i rękojmi:

– na konstrukcję żelbetową, dach (pokrycie), izolacje części nadziemnej i podziemnej- 10 lat,

– na pozostałe prace – 66 miesięcy,

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: Kaucja gwarancyjna 5% wartości robót netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 10% wynagrodzenia umownego netto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Zamawiającego: 10% wynagrodzenia umownego netto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania uzupełniającego w przypadku, gdy zastrzeżona kara nie pokrywa wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość umów podpisanych pomiędzy Budimeksem i jego spółkami zależnymi a Budimex Nieruchomości Sp. z o. o. wraz z wartością umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.