Raport bieżący nr 18 / 2021

Raport bieżący nr 18 / 2021 - 15 marca 2021 / 15:28

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2020

Zarząd Budimeksu S.A. w nawiązaniu do raportu nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2021 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 16,70 złotych (słownie: szesnaście złotych i siedemdziesiąt groszy) brutto na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć część zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 310.046.824,83 złotych powiększonego o kwotę 116.305.811,77 złotych, czyli cały kapitał rezerwowy utworzony w 2020 r. w celu wypłaty dywidendy lub zaliczek na poczet przewidywanej dywidendy. Pozostałą część zysku netto za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku w kwocie 494.818,53 złotych proponuje się przeznaczyć na kapitał zapasowy.

Rekomendacja Zarządu o przeznaczeniu na wypłatę dywidendy zysku wypracowanego za rok 2020 uwzględnia dobrą sytuację gotówkową Spółki oraz korzystne perspektywy dla jej dalszej działalności.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu S.A. będzie rekomendował Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2021 r. ustalenie dnia dywidendy, tj. dnia ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2020 rok, w ciągu 8 dni roboczych od podjęcia uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie, zaś terminu wypłaty dywidendy w ciągu 12 dni roboczych od dnia dywidendy. Rekomendowane daty kalendarzowe podane zostaną przez Zarząd w dniu zwołania Walnego Zgromadzenia.

Zarząd Budimex S.A. przedstawia niniejszą rekomendację na podstawie danych zawartych w ww. raporcie nr 14/2021 z dnia 24 lutego 2021 r. i wskazuje, iż zgodnie z wcześniejszymi informacjami sprawozdanie za 2020 r. wraz ze sprawozdaniem z badania zostanie opublikowane w dniu 25 marca 2021 r.