Raport bieżący nr 19 / 2012

Raport bieżący nr 19 / 2012 - 20 kwietnia 2012 / 00:00

Podpisanie aneksu do umowy o limit na gwarancje bankowe z Bankiem Zachodnim WBK

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 kwietnia 2012 roku otrzymał od Banku Zachodniego WBK („Bank”) aneks do Umowy o limit na gwarancje bankowe, o zawarciu której Budimex SA („Spółka”) informował w raporcie bieżącym nr 89/2009 z dnia 16 października 2009 roku oraz kolejnych raportach nr 33/2010 z dnia 21 kwietnia 2010 r. i nr 36/2011 z dnia 28 kwietnia 2011 r.
Na mocy aneksu przedłużono termin, do którego Spółka może zlecać Bankowi wystawianie gwarancji bankowych, do 31 maja 2012 roku.
Pozostałe warunki Umowy Kredytowej pozostają bez zmian.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA