Raport bieżący nr 19 / 2016

Raport bieżący nr 19 / 2016 - 18 marca 2016 / 00:00

Budowa budynku biurowego w Krakowie – nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 18 marca 2016 r. zostały podpisane dwie umowy z Comarch S.A. z siedzibą w Krakowie. Pierwsza z nich na budowę w Krakowie budynku biurowego SSE7 z garażem podziemnym wraz z drogami, chodnikami i miejscami postojowymi, elementami małej architektury, sieciami i instalacjami. Druga umowa dotyczy przebudowy oraz zmiany sposobu użytkowania części budynku biurowo-usługowego Comarch SSE6 (Studio 1) z funkcji magazynowej na produkcyjną.

 • Wartość umowy nr 1: 69 704 097 zł netto.
 • Wartość umowy nr 2: 4 350 000 zł netto.

Łączna wartość podpisanych w dniu 18.03.2016 r. umów wynosi 74 054 097 zł netto.

Istotne warunki umowy nr 1:

 • Termin rozpoczęcia robót: po przekazaniu placu budowy.
 • Termin zakończenia robót: 29.08.2017 r.
 • Okres gwarancji: 60 miesięcy.
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: 30 dni od daty otrzymania przez zamawiającego faktury VAT.
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% wynagrodzenia brutto.

Kary płacone przez wykonawcę:

 • 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca nie przedłoży gwarancji dobrego wykonania lub zobowiązań gwarancyjnych lub ich nie odnowi (przedłuży).
 • 20% wynagrodzenia brutto w przypadku odstąpienia od umowy przez zamawiającego w sytuacji, gdy wykonawca nie uzyska zgody na podstawie umów z podwykonawcami do realizacji płatności w opisany w umowie sposób.
 • 200 000 złotych w przypadku niezłożenia w wymaganym terminie uszczegółowionych tabel ofertowych lub ich sprzeczności z uprzednio złożoną ofertą.
 • 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy.

Zapłata kar umownych nie wyłącza uprawnienia do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych przekraczających wysokość tych kar.

Łączna wartość umów przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.