Raport bieżący nr 19 / 2017

Raport bieżący nr 19 / 2017 - 22 marca 2017 / 11:43

Rekomendacja wypłaty dywidendy za rok 2016

Zarząd Budimeksu SA informuje, że zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2017 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 14,99 złotych (słownie: czternaście złotych, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję.

Na dywidendę proponuje się przeznaczyć zysk netto za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku w kwocie 381.916.051,20 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt jeden milionów dziewięćset szesnaście tysięcy pięćdziesiąt jeden złotych, dwadzieścia groszy) powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 780.117,82 złotych (słownie: siedemset osiemdziesiąt tysięcy sto siedemnaście złotych, osiemdziesiąt dwa grosze), co daje całkowitą kwotę 382.696.169,02 złotych (słownie: trzysta osiemdziesiąt dwa miliony sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy sto sześćdziesiąt dziewięć złotych, dwa grosze). Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25.530.098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.

Zarząd Budimeksu SA proponuje ustalić dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2016 rok na dzień 19 maja 2017 roku, a termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 05 czerwca 2017 roku.