Raport bieżący nr 19 / 2018

Raport bieżący nr 19 / 2018 - 11 kwietnia 2018 / 14:29

Wybór oferty Budimeksu SA przez KGHM Polska Miedź SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że 11 kwietnia KGHM Polska Miedź SA wybrało ofertę Budimeksu SA jako najkorzystniejszą w przetargu na Budowę Kwatery Południowej OUOW Żelazny Most – Etap I (Faza 1,2,3).

Wartość oferty: 578.000.000 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: liczony od momentu uzyskania przez Zamawiającego decyzji pozwolenia na budowę

Termin zakończenia robót: 31.12.2021

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 60 dni od prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę

Gwarancja należytego wykonania umowy: 5% wynagrodzenia brutto

Kary umowne: łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej

Gwarancja na okres gwarancji i rękojmi – 30% gwarancji należytego wykonania umowy

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Strony zastrzegają możliwość dochodzenia odszkodowań przenoszących wysokość zastrzeżonych kar umownych lub wynikających ze zdarzeń, dla których kar umownych nie zastrzeżono, na zasadach ogólnych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto.