Raport bieżący nr 19 / 2019

Raport bieżący nr 19 / 2019 - 4 kwietnia 2019 / 14:45

Budowa Obwodnicy Wałbrzycha- podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 4 kwietnia 2019 roku Gmina Wałbrzych – Zarząd Dróg Komunikacji i Utrzymania Miasta w Wałbrzychu oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu zawarła umowę z Budimex S.A. na realizację zadania pn.: „Budowę obwodnicy Wałbrzycha w ciągu drogi krajowej nr 35”.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty przekazana została w dniu 25 stycznia 2019 roku w raporcie nr 6/2019. O tym, że Zamawiający ocenił ofertę najwyżej w postępowaniu przetargowym informowaliśmy w raporcie bieżącym 77/2018 z dnia 31 grudnia 2018 roku.

Wartość oferty: 249 637 589,90 zł netto.

Termin rozpoczęcia robót: po przedłożeniu zatwierdzonego Projektu Tymczasowej Organizacji Ruchu

Termin zakończenia robót: 20 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Zaliczka: od 5% do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez

Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Wykonawcę: Łączna wysokość kar umownych należnych Zamawiającemu nie przekroczy 20% Zaakceptowanej Kwoty kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego: 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego

Zamawiający ma prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. Każda z kar jest niezależna od siebie a Zamawiający ma prawo dochodzić każdej z nich niezależnie od pozostałych.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.