Raport bieżący nr 19 / 2020

Raport bieżący nr 19 / 2020 - 20 marca 2020 / 11:11

Powołanie Prezesa Zarządu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 20 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA powołała Dariusza Blochera do pełnienia funkcji prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA na okres X, wspólnej dla Zarządu kadencji obejmującej lata 2020, 2021 i 2022, która upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2022. Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA za 2019 r. oraz uzyskania przez Dariusza Blochera absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2019 roku.

Dariusz Blocher jest absolwentem Wydziału Mechaniki i Budowy Maszyn Politechniki Częstochowskiej.

Po studiach w 1992 roku podjął pracę w Fabryce Kotłów Przemysłowych Ahlstrom – Fakop. W latach 1993 – 1994 pracował w firmie dystrybucyjnej „Proman” s.c. w Katowicach na stanowisku kierownika oddziału. Od maja 1994 r. do lutego 2002 związany był z Pepsi Co. Polska pełniąc kolejno funkcje: kierownika Oddziału Sprzedaży na Śląsku, dyrektora ds. personalnych w Dziale Sprzedaży i Dystrybucji, a od września 1998 r. dyrektora ds. personalnych w zakładach produkcyjnych oraz w centrali Pepsi Cola w Polsce. W 2007 roku został absolwentem IESE Business School w Barcelonie kończąc program AMP (Advance Management Program). Od lutego 2002 r. był członkiem Zarządu, dyrektorem ds. zarządzania kadrami Budimeksu SA. Od listopada 2007 roku pełnił funkcję prezesa Zarządu, dyrektora naczelnego Budimeksu Dromeksu SA i członka zarządu Budimeksu S.A. Od września 2009 jest prezesem Zarządu, dyrektorem generalnym Budimeksu SA.

Od czerwca 2019 roku pełni funkcję dyrektora na Europę Ferrovial Agroman, odpowiedzialnego za zarządzenie rynkiem polskim, brytyjskim, irlandzkim i słowackim.

Dariusz Blocher nie prowadzi działalności wykonywanej poza przedsiębiorstwem Budimex S.A., która jest w stosunku do działalności wykonywanej w przedsiębiorstwie Budimex S.A. konkurencyjna, nie uczestnicy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej, spółki kapitałowej i nie uczestniczy w konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu, nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych prowadzonego na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.