Raport bieżący nr 2 / 2011

Raport bieżący nr 2 / 2011 - 10 stycznia 2011 / 00:00

Otrzymanie pozwu o zapłatę kary umownej

Zarząd Budimeksu SA informuje, iż powziął wiadomość o wniesieniu przez Tomasza Ryskalok i Rafała Ryskalok prowadzących działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej Cerrys s.c. z siedzibą w Wykrotach pozwu z dnia 16 grudnia 2010 r. przeciwko Budimeksowi SA o zapłatę kary umownej za zwłokę w usuwaniu wad ujawnionych w okresie gwarancji. Sprawa dotyczy Budowy Zakładu Betonów na podstawie umowy zawartej dnia 19.05.2003 r. o wartości 4.189.246,43 zł.

Wartość przedmiotu sporu: 90 mln zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 19 października 2006 r. do dnia zapłaty
W ocenie Budimeksu SA roszczenie objęte przedmiotowym sporem jest bezzasadne i brak jest podstaw do jego uwzględnienia zarówno pod względem formalnym, jak i merytorycznym (upływ terminu na dochodzenie przedmiotowych roszczeń, nie uwzględnienie limitu kar w wysokości 15% wartości kontraktu, nieistotny charakter usterek).
W związku z powyższym niniejszy raport bieżący przesyłany jest wyłącznie w celu wypełnienia wymogów formalnych określonych w par. 5 ust. 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących (…) tj. ze względu na fakt, iż wartość przedmiotu sporu wskazana przez stronę powodową przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu.