Raport bieżący nr 2 / 2014

Raport bieżący nr 2 / 2014 - 7 stycznia 2014 / 00:00

Budowa drogi ekspresowej S5 – obwodnica Bojanowa i Rawicza – dokończenie budowy - wybór oferty Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 07 stycznia 2014 r. został poinformowany przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu o wyborze oferty Budimeksu SA jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: ”Budowę drogi ekspresowej S5 odcinek Poznań (A-2 węzeł „Głuchowo”) – Wrocław (A-8 węzeł „Widawa”) odcinek Kaczkowo – Korzeńsko (obwodnica Bojanowa i Rawicza) – dokończenie budowy”.

 • Wartość oferty: 198 799 365,60 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: do 7 dni od daty podpisania kontraktu
 • Termin zakończenia robót: 8 miesięcy od daty rozpoczęcia robót
 • Okres gwarancji: 7 lat
 • Warunki finansowe:
  • Zaliczka: do wyboru przez wykonawcę dwie możliwości: 5% lub 10% kwoty kontraktowej brutto
  • Płatność: 30 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny ofertowej brutto
 • Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 20% kwoty kontraktowej brutto
 • Kary płacone przez zamawiającego: 15% kwoty kontraktowej brutto w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie zamawiającego
 • Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

Wartość oferty przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.