Raport bieżący nr 2 / 2017

Raport bieżący nr 2 / 2017 - 24 stycznia 2017 / 19:18

Modernizacja linii kolejowej nr 8 na odcinku Warszawa - Okęcie – Radom (LOT B) – powzięcie informacji o wyborze oferty konsorcjum Budimex SA, spółki Grupy Strabag, ZUE SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 24 stycznia 2017 roku otrzymał informację o wyborze oferty konsorcjum firm: Budimex SA (partner z udziałem w konsorcjum 33%), Grupa Strabag Sp. z o.o. (lider z udziałem w konsorcjum 34%, w skład której wchodzą spółki: Strabag Rail GmbH, Strabag Rail a.s., Strabag Általános Építő Kft.), ZUE SA (partner z udziałem w konsorcjum 33%) jako najkorzystniejszej w postępowaniu na opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego oraz realizację robót LOT B w formule „Projektuj i Buduj” w ramach projektu POIiŚ 5.1-3 „Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie – Radom (LOT A, B, F) – Faza II.

Wartość oferty: 216 677 619,26 zł netto

Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe SA

Termin rozpoczęcia: data podpisania umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą

Termin zakończenia robót: 43 miesiące liczone od daty podpisania umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

Okres rękojmi: 72 miesiące liczone od daty wystawienia Świadectwa Przejęcia Robót

Zaliczka: do 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Termin płatności: 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wysokość kar płaconych przez wykonawcę: 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wartość wybranej oferty przekracza próg 102.680 tys. zł.