Raport bieżący nr 2 / 2019

Raport bieżący nr 2 / 2019 - 8 stycznia 2019 / 15:38

Roboty budowlane na stacji kolejowej Gdynia Port- oferta Budimex SA oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 8 stycznia 2019 roku powziął informację, o tym że PKP Polskie Linie Kolejowe S.A oceniło najwyżej ofertę Spółki w postępowaniu przetargowym na Roboty budowlane na stacji Gdynia Port w ramach Projektu pn. „Poprawa dostępu kolejowego do portu morskiego w Gdyni”.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty przekracza kwotę jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia.

Wartość oferty: 1 487 398 373,98 zł netto

Termin rozpoczęcia: następny dzień po podpisaniu Umowy

Termin zakończenia: 30 miesięcy licząc od Daty Rozpoczęcia

Okres gwarancji: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Maksymalna wysokość kar płaconych przez Wykonawcę: Łączna suma naliczonych kar nie przekroczy 30% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zaliczka: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% całkowitej ceny brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 127.386 tys. zł netto