Raport bieżący nr 2 / 2020

Raport bieżący nr 2 / 2020 - 8 stycznia 2020 / 13:00

„Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk - Budzisko z obw. Szypliszek” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 08.01.2020 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimeksem S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku na: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S-61 Obwodnica Augustowa – granica państwa, odcinek: koniec obw. Suwałk – Budzisko z obw. Szypliszek”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 29.10.2019 r. w raporcie bieżącym nr 69/2019 oraz w dniu 21.11.2019 r. w raporcie bieżącym nr 72/2019.

Wartość umowy: 843 737 091,00 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: Datą Rozpoczęcia jest dzień zawarcia Umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 24 miesiące od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary umowne płacone przez Wykonawcę nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość Kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę Umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 147.743 tys. zł netto.