Raport bieżący nr 2 / 2022

Raport bieżący nr 2 / 2022 - 12 stycznia 2022 / 18:21

"Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego” – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 12.01.2022 r. Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. wybrała ofertę Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót w ramach inwestycji pn.: „Budowa trasy tramwaju szybkiego od ul. Kasprzaka do Wilanowa na odcinkach: od Puławskiej do ul. Św. Bonifacego i pętli Stegny oraz od ul. Św. Bonifacego do ul. Branickiego”.

Wartość oferty: 595 312 276,42 netto, w tym:

Zakres podstawowy – 400 645 162,03 zł netto

Opcje – 194 667 114,39 zł netto

Z prawa opcji Zamawiający może skorzystać w okresie 10 miesięcy od daty zawarcia umowy.

Termin rozpoczęcia kontraktu: data zawarcia umowy przez obie Strony

Termin zakończenia robót:

Zakres podstawowy – 22 miesiące od daty zawarcia kontraktu

Opcje – 20 miesięcy od daty wskazanej w oświadczeniu Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji.

Okres gwarancji dla głównych robót: 60 miesięcy

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: 10% łącznej wartości netto zakresu podstawowego

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5 % ceny brutto oferty

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% wartości całkowitego wynagrodzenia brutto

Zapłata kary umownej nie pozbawia Zamawiającego prawa dochodzenia, na zasadach ogólnych, odszkodowania przekraczającego wysokość zastrzeżonej kary umownej, w tym wynikającego z utraty dofinansowania w ramach środków pochodzących z Unii Europejskiej w przypadku, gdy utrata tego dofinansowania nastąpiła z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 167.645 tys. zł netto.