Raport bieżący nr 2 / 2023

Raport bieżący nr 2 / 2023 - 5 stycznia 2023 / 14:18

Przekroczenie progu w znacznych pakietach akcji – zawiadomienie w trybie art. 69 ustawy o ofercie

Zarząd Budimeksu S.A. działając na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Powszechnego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A.

Poniżej treść zawiadomienia:

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt. 2 i ust. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A. zarządzające Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz OFE, zarządzające Allianz Polska Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym, dalej Allianz DFE uprzejmie informuje, iż w wyniku połączenia na podstawie art. 67 ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 105 z późn. zm.; „Ustawa o Funduszach Emerytalnych”) oraz art. 492 § 1 pkt 1 KSH, w dniu 30.12.2022r. ze spółką Aviva Powszechne Towarzystwo Emerytalne Aviva Santander Spółka Akcyjna zarządzające Drugim Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, dalej Drugi Allianz OFE, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów spółki Budimex S.A. na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się powyżej 10%.

Przed połączeniem: Łącznie na rachunkach Allianz OFE i Allianz DFE zapisanych było 517 006 akcji, stanowiących 2,03 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 517 006 głosów z akcji stanowiących 2,03 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki. Na rachunku Drugiego Allianz OFE, zapisanych było 2 172 460 akcji, stanowiących 8,51 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co dawało prawo do wykonywania 2 172 460 głosów z akcji stanowiących 8,51 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Po połączeniu: Łącznie stan na rachunkach Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE zwiększył się do 2 689 466 akcji, stanowiących 10,53 % udziału w kapitale zakładowym spółki, co daje prawo do wykonywania 2 689 466 głosów z akcji stanowiących 10,53 % udziału w ogólnej liczbie głosów na WZA spółki.

Jednocześnie Powszechne Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A., zarządzające łącznie Allianz OFE, Allianz DFE i Drugi Allianz OFE informuje, że:

  • nie posiada podmiotów zależnych posiadających akcje Spółki,
  • nie zachodzi sytuacja opisana w art. 69 ust. 4 pkt 6 ww. ustawy,
  • nie posiada również instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1) i 2) w/w ustawy.

komunikat_PTE Allianz Polska SA