Raport bieżący nr 20 / 2010

Raport bieżący nr 20 / 2010 - 9 marca 2010 / 00:00

Uzgodnienie planu połączenia Budimeksu SA z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 18/2010 z dnia 8 marca 2010 r. Zarząd Budimeksu SA informuje, iż dnia 9 marca 2010 r. nastąpiło uzgodnienie planu połączenia Budimeksu SA jako spółki przejmującej z Budimeksem Auto – Park Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych przy zastosowaniu procedury uproszczonej co oznacza, iż plan połączenia nie zawiera stosunku wymiany udziałów spółki przejmowanej na akcje spółki przejmującej, zasad dotyczących przyznania akcji w spółce przejmującej oraz określenia dnia, od którego akcje spółki przejmującej wydane wspólnikowi spółki przejmowanej uprawniają do uczestnictwa w zysku spółki przejmującej. W związku z zastosowaniem procedury uproszczonej nie zostanie także sporządzone sprawozdanie Zarządu przewidziane w art. 501 kodeksu spółek handlowych oraz pisemna opinia biegłego, o której mowa w art. 503 par. 1 kodeksu spółek handlowych.

Przyjęty przez ww. spółki plan połączenia stanowi załącznik do niniejszego raportu.
Zarząd Budimeksu SA zwraca uwagę na fakt, iż załączone do planu połączenia informacje dotyczące wartości majątku łączących się spółek oraz oświadczenia o ich stanie księgowym sporządzone zostały dla celów połączenia i nie stanowią ich sprawozdań finansowych.

Plan połączenia