Raport bieżący nr 20 / 2013

Raport bieżący nr 20 / 2013 - 26 marca 2013 / 00:00

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zwołuje niniejszym Zwyczajne Walne Zgromadzenie (dalej oznaczone skrótem ZWZ) na dzień 24 kwietnia 2013 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad jest następujący:

 • 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 • 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 • 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 • 5. Przyjęcie porządku obrad.
 • 6. Przedstawienie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex SA za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 • 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 • 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimeksu SA, zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2012, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
 • 9. Podjęcie uchwał w sprawach:
  • 9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimeksu SA za rok kończący się 31 grudnia 2012 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2012,
  • 9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2012 oraz sprawozdania z działalności Grupy za rok 2012,
  • 9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,
  • 9.4. podziału zysku za 2012 rok,
  • 9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
  • 9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimeksu SA absolutorium z wykonania obowiązków w 2012 roku,
  • 9.7. wybór składu Rady Nadzorczej ósmej kadencji.
 • 10. Informacja Zarządu o zmianach w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW” – DSP 2012 oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimeksu SA uchwałach w tym zakresie.
 • 11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW” w Spółce Budimex SA w brzmieniu wprowadzonym Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA Nr 19/1307/2012 z dnia 21 listopada 2012 roku – DPS 2012.
 • 12. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimeksu SA informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu. Wspomniane powyżej procedury znajdują się w załączniku.

Procedury stosowane w związku z ZWZ w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu