Raport bieżący nr 20 / 2015

Raport bieżący nr 20 / 2015 - 8 kwietnia 2015 / 00:00

Zawarcie umowy na gwarancje bankowe z PKO BP SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 8 kwietnia 2015 r. spółka została poinformowana przez Powszechną Kasę Oszczędności Bank Polski SA o podpisaniu umowy o limit na gwarancje bankowe. W ramach umowy Budimex może zlecać bankowi wystawianie gwarancji bankowych do łącznej kwoty 200 000 000 zł (dwieście milionów złotych). Umowa została zawarta na okres do 31 marca 2016 roku.
Jako zabezpieczenie wywiązania się przez Budimex z zobowiązań wynikających z umowy, Budimex udzielił bankowi pełnomocnictwo do rachunku bankowego oraz złożył bankowi oświadczenie o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.
Pozostałe warunki umowy są standardowe dla tego typu umów.
Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.