Raport bieżący nr 20 / 2021

Raport bieżący nr 20 / 2021 - 22 marca 2021 / 12:40

„Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19” – wybór oferty Budimex S.A.

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 22.03.2021 r. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Białymstoku wybrała ofertę Budimex S.A. jako najkorzystniejszą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Projekt i budowa drogi S19 na odcinku Haćki – węzeł Bielsk Podlaski Zachód (z węzłem) z odcinkiem drogi krajowej nr 66 do istniejącej drogi krajowej nr 19”.

Informacja, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 10.03.2021 r. w raporcie bieżącym nr 17/2021.

Łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym od ostatniego wysłanego raportu tj. nr 19/2021 wyniosła wraz z wyżej wymienioną ofertą 467.588 tys. złotych netto. Na tę kwotę składają się: oferta wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu (o której mowa w niniejszym raporcie) oraz oferta oceniona najwyżej, o której mowa w raporcie 19/2021.

Wartość oferty: 265 030 000,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 36 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto