Raport bieżący nr 21 / 2014

Raport bieżący nr 21 / 2014 - 3 marca 2014 / 00:00

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin - Goleniów - nowy kontrakt Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 03 marca 2014 r. spółka podpisała z Portem Lotniczym Szczecin Goleniów Sp. z o.o. w Goleniowie umowę na „Rozbudowę i modernizację infrastruktury lotniskowej i portowej w Porcie Lotniczym Szczecin – Goleniów”.

 • Wartość umowy: 87 696 048,94 złotych netto
 • Termin rozpoczęcia robót: 03.03.2014
 • Termin zakończenia robót: 30.06.2015
 • Okres gwarancji: 36 miesięcy
 • Warunki finansowe:
  • Płatność: do 75 dni od daty dostarczenia faktury zamawiającemu
  • Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 5% wartości kontraktu brutto
 • Wysokość kar umownych płaconych przez wykonawcę:
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez zamawiającego z przyczyn za które ponosi odpowiedzialność wykonawca
  • 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w wykonaniu wszystkich robót wchodzących w skład przedmiotu zamówienia
  • 0,05% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki w usunięciu wady / wymianie rzeczy na wolną od wad
 • Wysokość kar umownych płaconych przez zamawiającego:
  • 10% wynagrodzenia brutto za odstąpienie od umowy przez wykonawcę z przyczyn zawinionych przez zamawiającego
 • Stronom przysługuje prawo dochodzenia uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.

Wartość umowy przewyższa 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.