Raport bieżący nr 21 / 2016

Raport bieżący nr 21 / 2016 - 24 marca 2016 / 00:00

Projekty uchwał ZWZ Budimeksu SA zwołanego na dzień 26 kwietnia 2016 r.

W nawiązaniu do raportu nr 20/2016 z dnia 24.03.2016 r. o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA Zarząd Budimeksu SA przekazuje do wiadomości projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które zostało zwołane na 26 kwietnia br.

projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje P. ………………………………….. na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:
1. P. ………………………,
2. P. ………………………,
3. P. ……………………….
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
w sprawie: przyjęcia porządku obrad
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:
§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:
1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2015, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015,
9.3. podziału zysku za 2015 rok,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku,
9.6. powołania Rady Nadzorczej dziewiątej kadencji.
10. Informacja Zarządu o nowych „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016” – DPS 2016, oraz o podjętych przez Zarząd i Radę Nadzorczą Budimex S.A. uchwałach w tym zakresie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.
12. Zamknięcie obrad.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 247
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2015.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:
1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.941.663 tysiące złotych (trzy miliardy dziewięćset czterdzieści jeden milionów sześćset sześćdziesiąt trzy tysiące złotych),
2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 208.008 tysięcy złotych (dwieście osiem milionów osiem tysięcy złotych),
3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 207.690 tysięcy złotych (dwieście siedem milionów sześćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych),
4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 52.339 tysięcy złotych (pięćdziesiąt dwa miliony trzysta trzydzieści dziewięć tysięcy złotych),
5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 573.645 tysięcy złotych (pięćset siedemdziesiąt trzy miliony sześćset czterdzieści pięć tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.
Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2015.
Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2015 roku.

projekt
Uchwała Nr 248
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2015.
Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:
1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 4.713.364 tysiące złotych (cztery miliardy siedemset trzynaście milionów trzysta sześćdziesiąt cztery tysiące złotych),
2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 236.520 tysięcy złotych (dwieście trzydzieści sześć milionów pięćset dwadzieścia tysięcy złotych),
3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku wykazujące całkowity dochód ogółem w kwocie 235.967 tysięcy złotych (dwieście trzydzieści pięć milionów dziewięćset sześćdziesiąt siedem tysięcy złotych),
4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie kapitału własnego w kwocie 80.615 tysięcy złotych (osiemdziesiąt milionów sześćset piętnaście tysięcy złotych),
5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 457.287 tysięcy złotych (czterysta pięćdziesiąt siedem milionów dwieście osiemdziesiąt siedem tysięcy złotych),
6. dodatkowe informacje i objaśnienia.
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Załączniki – 3 szt.:
Zał. nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2015 roku.
Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2015.
Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2015 r.

projekt
Uchwała Nr 249
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: podziału zysku za 2015 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Zysk netto za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku w kwocie 207.814.997,72 złotych (słownie: dwieście siedem milionów osiemset czternaście tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem złotych, siedemdziesiąt dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 8,14 złotych (słownie: osiem złotych czternaście groszy) brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 193.302,32 złotych (słownie: sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące trzysta dwa złote, trzydzieści dwa grosze) postanawia się przeznaczyć na kapitał zapasowy.
§ 2
1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2015 rok ustala się na dzień 6 maja 2016 roku (dzień dywidendy).
2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 24 maja 2016 roku.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 250
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi
Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 251
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 252
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 17 września 2015 roku (dzień złożenia rezygnacji).
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 253
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 254
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Cezaremu Mączka absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 16 grudnia 2015 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 255
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 256
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2015 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium
z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 257
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 258
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 259
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 260
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 261
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 262
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 263
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Igorowi Adamowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 264
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 265
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej
Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2015 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 266
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 267
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 268
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 269
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 270
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 271
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 272
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 273
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 274
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: powołania członka Rady Nadzorczej Budimex S.A. dziewiątej kadencji
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. g) Statutu Spółki Budimex S.A., w związku z wygaśnięciem mandatów Członków Rady Nadzorczej Budimex S.A. ósmej kadencji, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:
§ 1
Powołuje się na wspólną trzyletnią kadencję Panią/Pana …….……………….………………… do składu Rady Nadzorczej Budimex S.A.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

projekt
Uchwała Nr 275
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.
z dnia 26 kwietnia 2016 roku
w sprawie: przestrzegania „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” w Spółce Budimex S.A. wprowadzonych Uchwałą Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Nr 26/1413/2015 z dnia 13 października 2015 roku – DPS 2016.
Na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. postanawia:
§ 1
Przyjąć do stosowania w Spółce zasady ładu korporacyjnego zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016” za wyjątkiem zapewnienia akcjonariuszom przez Spółkę:
1. dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad – Zasada IV.R.2 pkt 2) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
2. wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu w toku zgromadzenia, poza miejscem odbywania walnego zgromadzenia, przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej – Zasada IV.R.2 pkt 3) z rozdziału IV Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami,
oraz ustalając, iż:
a. zgodnie z zasadą I.Z.1.15. (polityka różnorodności) z rozdziału I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami, Spółka stosuje politykę różnorodności w odniesieniu do władz spółki i jej kluczowych menedżerów i w związku z tym opracuje w jednym dokumencie zasady tej polityki obejmujące w szczególności takie elementy jak płeć, kierunek wykształcenia, wiek, doświadczenie zawodowe, tak by było możliwe umieszczenie odpowiedniego opisu na stronie internetowej,
b. zasada III.Z.3. z rozdziału III. Systemy i funkcje wewnętrzne (niezależność osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego i innych osób odpowiedzialnych za realizację jej zadań stosownie do powszechnie uznanych, międzynarodowych standardów praktyki zawodowej audytu wewnętrznego), jest stosowana przez Spółkę w ten sposób, iż zgodnie z przyjętym podziałem kompetencji pomiędzy poszczególne organy Spółki, kwestie związane z zatrudnieniem pracowników Biura Kontroli Wewnętrznej, w tym ich wynagrodzeniem, należą do kompetencji Zarządu Spółki, zaś Komitet Audytu Rady Nadzorczej monitoruje skuteczność systemów kontroli wewnętrznej oraz audytu wewnętrznego, tj. działań Biura Kontroli Wewnętrznej, jest informowany o planie prac audytu wewnętrznego, otrzymuje od Biura Kontroli Wewnętrznej sprawozdania z tych prac lub okresowe podsumowania, pracownicy Biura Kontroli Wewnętrznej zobowiązani są do wykonywania kontroli m. in. na zlecenie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu Rady Nadzorczej.
§ 2
Załącznik do niniejszej uchwały stanowią DPS 2016.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.