Raport bieżący nr 21 / 2020

Raport bieżący nr 21 / 2020 - 23 marca 2020 / 15:12

Nawiązanie współpracy w zakresie budowy instalacji do termicznego przekształcania odpadów w zakładzie CIECH Soda Polska S.A. w Janikowie

Zarząd Budimex S.A. (dalej: „Emitent” lub „Budimex”) informuje, iż w dniu 23 marca 2020 roku Budimex S.A. oraz FBSerwis S.A. (spółka zależna w 100% od Budimex S.A.) (dalej „FBSerwis”) zawarły z CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW Energy from Waste GmbH (dalej: „EEW”), EEW Energy from Waste Polska sp. z o.o. (dalej: „EEW Polska”) oraz Gminą Janikowo list intencyjny w sprawie nawiązania współpracy w zakresie realizacji inwestycji polegającej na budowie przez EEW, EEW Polska i FBSerwis, na nieruchomości należącej do CIECH Soda Polska S.A., instalacji do termicznego przekształcania odpadów (dalej odpowiednio: „List Intencyjny”, „Inwestycja”, „Instalacja”).

Celem podpisania Listu Intencyjnego jest uregulowanie zasad współpracy Stron w związku z przygotowaniem i realizacją Inwestycji, w tym: współpraca w uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej Instalacji. Spodziewanym terminem uzyskania wszystkich niezbędnych pozwoleń jest 2023 r. Przewidywane najwcześniejsze uruchomienie instalacji dotyczy końca 2025 roku. Poza zobowiązaniem Stron do działania w dobrej wierze oraz lojalnej współpracy w celu realizacji Inwestycji, list nie tworzy jakichkolwiek zobowiązań pomiędzy Stronami. Realizacja Inwestycji jest uzależniona od ziszczenia się wielu niepewnych warunków, w tym od pozyskania wszystkich wymienionych powyżej zgód i pozwoleń.

Zgodnie z treścią Listu Intencyjnego, w przypadku, gdy do dnia 1 lutego 2021 roku Instalacja nie zostanie uwzględniona na liście (tj. na „Ministerialnej Liście Instalacji“), która zostanie opublikowana przez Ministra właściwego do spraw klimatu w formie rozporządzenia – List Intencyjny ulega automatycznemu wygaśnięciu w tej dacie.

Zgodnie z ustaleniami, Inwestycja będzie prowadzona i w całości finansowana przez spółkę celową powołaną przez EEW lub EEW Polska , potencjalnie z udziałem kapitałowym FBSerwis. Instalacja będzie zasilana odpadami kalorycznymi pochodzącymi od FBSerwis i spółek z Grupy FBSerwis, dostarczanymi na podstawie długoletniego kontraktu na dostawę odpadów-paliwa do instalacji. Planowane moce przerobowe instalacji do termicznego przekształcania odpadów to 280 000 ton odpadów/rok.

Budimex zobowiązał się wspierać FBSerwis w przedsięwzięciu swoimi zasobami ludzkimi, technicznymi i finansowymi. Jednocześnie z uwagi na swoje wieloletnie i bogate doświadczenie w realizacji dużych inwestycji przemysłowych, w przypadku spełnienia się warunków pozwalających na realizację Inwestycji, Budimex wyraził w Liście Intencyjnym zainteresowanie realizacją Inwestycji w charakterze generalnego wykonawcy.

Budimex zakłada, że w sytuacji ziszczenia się wszystkich warunków umożliwiających realizację Inwestycji, udział FBSerwis w Inwestycji, w szczególności poprzez zawarcie długoterminowej umowy dostawy odpadów, będzie miało pozytywny wpływ na skonsolidowane wyniki finansowe FBSerwis oraz Grupy Budimex poprzez zapewnienie stałego odbioru po stałej cenie frakcji kalorycznej odpadów z instalacji komunalnych, których operatorem są spółki z Grupy FBSerwis (spółki pośrednio zależne od Emitenta), a tym samym zmniejszenie kosztów zagospodarowania frakcji wysokokalorycznej.

Jednocześnie w dniu 23 marca 2020 roku pomiędzy CIECH S.A., CIECH Soda Polska S.A., EEW, EEW Polska oraz FBSerwis zostało podpisane Memorandum of Understanding (dalej” „MoU”). W ramach MoU strony ustaliły wewnętrznie dalsze szczegóły współpracy, w tym podpisanie umowy o realizacji Inwestycji, umowy dotyczącej udostępnienia przez CIECH Soda Polska S.A. nieruchomości pod budowę Instalacji, umowy dostawy energii cieplnej do zakładu Spółki Zależnej w Janikowie, długoterminowego kontraktu na dostawę odpadów.