Raport bieżący nr 21 / 2021

Raport bieżący nr 21 / 2021 - 23 marca 2021 / 14:12

Budowa budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego w Gdyni – Waterfront Phase 2 - podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 23.03.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy firmą Budimex S.A. a Vastint Poland Sp. z o.o. na: budowę budynków biurowo-usługowych i mieszkalno-usługowych z garażem podziemnym u zbiegu ulic Waszyngtona i Hryniewickiego w Gdyni – Waterfront Phase 2.

Wartość umowy: 41 341 176 EUR netto (wartość umowy przeliczona po kursie średnim NBP z dn. 23.03.2021 r.; 1EUR = 4,6073 PLN)

Termin rozpoczęcia robót: 24.03.2021 r.

Termin zakończenia robót: 23.05.2023 r.

Okres gwarancji:
– w zakresie wykonania konstrukcji, fasad i dachów wraz z izolacją, podbudowy/warstw pod drogami i chodnikami, instalacji podtynkowych – 10 lat;
– na pozostałe prace – od 6 miesięcy do 5 lat

Zaliczka: brak

Warunki płatności: płatność należności wynikającej z prawidłowo wystawionej i doręczonej Zamawiającemu faktury VAT w terminie 21 dni

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4 000 000 EUR na okres realizacji; 2 000 000 EUR na okres gwarancyjny

Zabezpieczenie należytego wykonania: w przypadku braku przedłożenia bankowej gwarancji dobrego wykonania – mechanizm zatrzymywania odpowiednio: na okres realizacji 10% i gwarancji jakości 5% wartości brutto każdej faktury Wykonawcy

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 4 000 000 EUR.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 151.393 tys. zł netto.