Raport bieżący nr 22 / 2011

Raport bieżący nr 22 / 2011 - 23 marca 2011 / 00:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 23 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2011 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za rok obrotowy 2011. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.
Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 73. Deloitte Audyt Sp. z o.o. dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex w latach 2006-2010 i nie świadczyła w tym okresie innych usług na rzecz spółek Grupy Budimex.