Raport bieżący nr 22 / 2013

Raport bieżący nr 22 / 2013 - 26 marca 2013 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2012 rok

Zarząd Budimeksu SA zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2013 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 4,39 zł (słownie: cztery złote i trzydzieści dziewięć groszy) brutto, na jedną akcję.
Na dywidendę, którą zgodnie z prawem można wypłacić wyłącznie z zysków jednostkowych spółki, zarząd Budimeksu SA proponuje przeznaczyć niemal cały zysk netto za okres od
1 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku w kwocie 112 077 130,22 zł (słownie: sto dwanaście milionów siedemdziesiąt siedem tysięcy sto trzydzieści złotych i dwadzieścia dwa grosze), pozostałą część zysku jednostkowego w wysokości 172 336,16 zł (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzysta trzydzieści sześć złotych i szesnaście groszy) przeznaczając na kapitał zapasowy. Wartość skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za rok 2012 wyniosła 185.982 tys. zł.

Wypłatą dywidendy rekomenduje się objąć wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.
Dzień dywidendy, tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2012 rok proponuje się ustalić na dzień 07 maja 2013 r.
Termin wypłaty dywidendy proponuje się ustalić na dzień 22 maja 2013 r.