Raport bieżący nr 22 / 2015

Raport bieżący nr 22 / 2015 - 20 kwietnia 2015 / 00:00

Zawarcie aneksu do umowy o linię na gwarancje bankowe z CaixaBank, SA Oddział w Polsce

Zarząd Budimeksu SA zawiadamia, że w dniu 20 kwietnia 2015 r. otrzymał informację od CaixaBank, SA Oddział w Polsce o podpisaniu aneksu do umowy dotyczącej gwarancji bankowych, o której zawarciu i zmianach, Budimex SA informował w raportach bieżących nr 102/2014 z dnia 18 grudnia 2014 roku i nr 6/2015 z dnia 11 lutego 2015 roku.

Na mocy aneksu zwiększono kwotę limitu, do wysokości którego Bank może wystawiać gwarancje bankowego na zlecenie Budimex SA z kwoty 121 000 000,- PLN (słownie złotych: sto dwadzieścia jeden milionów) do kwoty 150 000 000,- PLN (słownie złotych: sto pięćdziesiąt milionów).

Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie.

Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Budimeksu SA.