Raport bieżący nr 22 / 2017

Raport bieżący nr 22 / 2017 - 28 marca 2017 / 16:00

Powołanie Zarządu Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 28 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA na wniosek prezesa Zarządu, dyrektora generalnego Budimeksu SA powołała na okres wspólnej IX kadencji obejmującej lata 2017, 2018 i 2019 Zarząd spółki w składzie:

•Fernando Luis Pascual Larragoiti – wiceprezes Zarządu

•Artur Popko – członek Zarządu

•Radosław Górski – członek Zarządu

•Jacek Daniewski – członek Zarządu

•Henryk Urbański – członek Zarządu

•Marcin Węgłowski – członek Zarządu

•Cezary Mączka – członek Zarządu

IX kadencja upływa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA, na którym zostaną zatwierdzone sprawozdania finansowe za rok 2019. Wyżej wymieniona uchwała Rady Nadzorczej Budimeksu SA wejdzie w życie z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimeksu SA w 2017 roku oraz uzyskania przez wymienione osoby absolutorium z wykonania obowiązków członka Zarządu w 2016 roku.

Fernando Luis Pascual Larragoiti – Inżynier górnictwa, absolwent Politechniki Madryckiej i Uniwersytetu Andyjskiego w Santiago de Chile, na którym ukończył program PADE (Senior Management Program). Karierę zawodową rozpoczął w roku 1983 w firmie Schlumberger, gdzie był odpowiedzialny za wiercenia w poszukiwaniu węglowodorów. Od 1987 roku związany z Ferrovialem, gdzie do roku 1997 pełnił funkcję kierownika na wielu kontraktach w zakresie inżynierii wodnej i lądowej. W latach 1997 – 2001 był odpowiedzialny za rozwój i zarządzanie autostradowym projektem koncesyjnym w Chile. Od 2001 do 2008 roku zarządzał krajowym oddziałem Ferrovialu w Chile, a od 2008 zarządza krajowym oddziałem Ferrovialu w Grecji. W Budimeksie SA funkcję wiceprezesa zarządu objął 24 kwietnia 2014 roku. Fernando Luis Pascual Larragoiti nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Fernando Luis Pascual Larragoiti nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Artur Popko – Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Białostockiej o specjalności Budownictwo Komunikacyjne. W latach 2000 – 2002 pracował jako Inżynier Budowy w Przedsiębiorstwie Drogowo-Mostowym Olecko, następnie do 2004 roku kierował realizacją jednego z największych projektów infrastrukturalnych – budową autostrady A2 z ramienia firmy NCC Polska. Od połowy 2004 roku związany z firmą Budimex Dromex, gdzie pełnił funkcję kierownika budowy, a następnie kontraktu. W roku 2009 awansował na stanowisko dyrektora rejonu. Od roku 2011 dyrektor Budownictwa Komunikacyjnego. W 2014 objął funkcję dyrektora Budownictwa Infrastrukturalnego Budimeksu SA. Na stanowisko członka zarządu spółki został powołany 14 marca 2016 roku. Artur Popko nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Artur Popko nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Radosław Górski – Absolwent Wydziału Budownictwa i Inżynierii Politechniki Poznańskiej. W 2010 roku ukończył program Management prowadzony przez ICAN INSITUTE. Po studiach w 1997 roku rozpoczął pracę w Budimeksie SA, gdzie od 2004 pełnił funkcję Dyrektora Rejonu, od 2007 Dyrektora Oddziału Budownictwa Ogólnego Wschód. Od 2013 roku objął stanowisko Dyrektora Budownictwa i kieruje dywizją Budownictwa Ogólnego. Na stanowisko członka zarządu Budimeksu SA powołany 14 marca 2016 roku. Radosław Górski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Radosław Górski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Jacek Daniewski – Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. W 1978 r. został wpisany na listę radców prawnych w Warszawie. W latach 1978-1990 zatrudniony w spółce Polimex-Cekop Sp.z o.o. jako referent ds. handlowych, referent ds. prawnych, a w latach 1983-1990 jako radca prawny. W latach 1987-90 czasowo oddelegowany do pracy w Iraku w charakterze pełnomocnika Polimeksu-Cekop ds. handlowych. Od 1986 r. równolegle zatrudniony w Budimeksie Dromeksie na stanowisku radcy prawnego, w okresie od 1996 roku do dnia przekształceń strukturalnych w grupie kapitałowej Budimex, pełnił funkcję koordynatora zespołu radców prawnych w Budimeksie Dromeksie. W grudniu 2001 r. objął stanowisko radcy prawnego w Budimeksie SA, natomiast w 2002 r. został zastępcą dyrektora pionu prawno-organizacyjnego. W grudniu 2003 r. awansował na stanowisko dyrektora tego pionu, został również członkiem Zarządu Budimeksu Dromeksu SA. Od stycznia 2007 r. dyrektor Pionu Prawno-Organizacyjnego, a od marca 2007 r. również członek Zarządu Budimeksu SA. Jacek Daniewski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Jacek Daniewski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Henryk Urbański jest absolwentem Wydziału Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej oraz Handlu Zagranicznego w Wyższej Szkole Nauk Społecznych. Ukończył również Podyplomowe Studia z Zarządzania Wartością Firmy w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. W Budimeksie zatrudniony był w latach 1979-1992, gdzie pełnił funkcję m. in. zastępcy dyrektora biura odpowiedzialnego za rynek bliskowschodni. Od 1993 do 1996 roku był dyrektorem ds. ekspansji w Makro Cash and Carry odpowiedzialnym za rozwój sieci handlowej w Polsce. W latach 1996-1998 w ramach Grupy Metro pełnił funkcję dyrektora rozwoju w firmie Praktiker Polska. Od 1998 r. do 2000 r. był prezesem Zarządu w firmie Ahold Polska Real Estate, a także członkiem Zarządu firmy Ahold Polska odpowiedzialnym za rozwój sieci sklepów firmy w Polsce. W roku 2001 objął stanowisko prezesa Zarządu w Budimeksie Nieruchomości, gdzie rozwija działalność deweloperską, a także prowadzi restrukturyzację w zakresie gospodarki nieruchomościami zgodnie z przyjętą strategią Grupy Budimex. Od 31 maja 2005 roku jest również członkiem zarządu Budimeksu SA. Henryk Urbański nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Henryk Urbański nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Marcin Węgłowski ukończył studia na Wydziale Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Jeszcze podczas studiów – w 1991 r. – rozpoczął pracę zawodową w Ministerstwie Finansów. W latach 1992-1993 zatrudniony był jako audytor w BDO Binder Sp. z o.o. Od 1993 do 1997 roku pracował w British-American Tobacco Group Poland, początkowo jako kontroler finansowy, następnie jako menedżer projektów finansowych. W latach 1997-1999 pełnił funkcję dyrektora finansowego oraz członka zarządu w Delphi Automotive Systems Poland. Od czerwca 1999 r. do stycznia 2001 r. był szefem finansów i wiceprezesem Zarządu spółki akcyjnej OPTIMUS. Członkiem Zarządu, dyrektorem ds. ekonomiczno-finansowych Budimeksu SA jest od stycznia 2001 r. Marcin Węgłowski nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Marcin Węgłowski nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.

Cezary Mączka – Absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie Gdańskim (1988) oraz studiów podyplomowych w dziedzinie zasobów ludzkich w Norwegian School of Management i Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów (1990). Posiada dyplom MBA Strathclyde Glasgow Business School (2002) i aplikację prokuratorską. W latach 1989-2001 był dziennikarzem, kierownikiem działu i dyrektorem regionalnym w „Media Express”; dyrektorem regionalnym w FALCK w Gdańsku i kierownikiem administracyjno-personalnym w Metro AG (Real). W 2001 r. rozpoczął karierę zawodową w koncernie GE. Na początku jako HR manager w GE Power Controls w Łodzi, następnie jako dyrektor personalny w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. W 2006 r. został dyrektorem personalnym audytu GE dla Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki oraz globalnym dyrektorem personalnym ds. wynagrodzeń. Od grudnia 2007 r. był dyrektorem zarządzającym Pionu Zasobów Ludzkich, a w marcu 2008 r. został wiceprezesem Zarządu w Banku BPH. Od stycznia 2013 r. do końca października 2015 r. był dyrektorem ds. HR w EDF Polska, gdzie kierował także pracą Wydziału Organizacji i Jakości oraz Działu Prawnego. 1 grudnia 2015 r. objął stanowisko dyrektora Pionu Zarządzania Zasobami Ludzkimi Budimeksu SA a 16 grudnia 2015 r. został powołany na stanowiska członka zarządu spółki. Cezary Mączka nie wykonuje działalności konkurencyjnej w stosunku do działalności Budimeksu SA, nie uczestniczy również w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej lub jako członek organu innej konkurencyjnej osoby prawnej. Cezary Mączka nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie ustawy o KRS.