Raport bieżący nr 22 / 2020

Raport bieżący nr 22 / 2020 - 30 marca 2020 / 16:18

Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 30.03.2020 r. PKP PLK SA występujący wspólnie z Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o. poinformowała Spółkę o tym, że jej oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wykonanie robót budowlanych związanych z przebudową stacji Warszawa Zachodnia w ramach projektu POIiŚ 5.1-13 pn. „Prace na linii średnicowej w Warszawie na odcinku Warszawa Wschodnia – Warszawa Zachodnia” oraz projektu POIiŚ 6.1-22 pn. „Budowa trasy tramwajowej do Wilanowa wraz z zakupem taboru oraz infrastrukturą towarzyszącą”

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Informacja, iż nasza oferta osiągnęła najwięcej punktów w postępowaniu przetargowym została opublikowana w dniu 11.03.2020 r. w raporcie bieżącym nr 15/2020.

Wartość oferty: 1 941 463 415 zł netto – kwota wylicytowana, która będzie przeliczona przez Zamawiającego

Termin rozpoczęcia robót: nie później niż 30 dni od daty zawarcia Umowy

Termin zakończenia robót: 1101 dni od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji: 72 miesiące

Okres rękojmi: 72 miesiące

Zaliczka: 10%.

Warunki płatności: 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez Wykonawcę

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% ceny brutto podanej w ofercie

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 30% wartości brutto

Kary płacone przez Zamawiającego nie odbiegają od standardów rynkowych.

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych, gdy wysokość szkody przewyższa ustaloną karę umowną.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 151.393 tys. zł netto.