Raport bieżący nr 22 / 2021

Raport bieżący nr 22 / 2021 - 25 marca 2021 / 13:37

„Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)” – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 25.03.2021 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Szczecinie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa obwodnicy Warzymic i Przecławia w ciągu DK13 z podziałem na dwa zadania realizacyjne – odcinek 1 – od Ronda Hakena do węzła Siadło Górne (bez węzła)”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 04.01.2021 r. w raporcie bieżącym nr 1/2021 oraz w dniu 22.01.2021 r. w raporcie bieżącym nr 7/2021.

Od raportu z dnia 04.03.2020 r. łączna wartość zleceń z tym samym Zamawiającym wraz z wyżej wymienioną umową wyniosła 176.962 tys. złotych netto.

Umowa o najwyższej wartości:

Wartość umowy: 69 896 360,00 zł netto

Termin rozpoczęcia kontraktu: dzień zawarcia umowy z Wykonawcą

Termin zakończenia robót: 27 miesięcy od daty zawarcia umowy

Okres gwarancji dla głównych robót: od 5 do 10 lat

Okres rękojmi: 60 miesięcy

Zaliczka: maksymalnie 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Warunki płatności: do 30 dni od daty dostarczenia do Zamawiającego faktur VAT wystawionych na kwoty poświadczone w Świadectwach Płatności

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 10% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 15% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Łączna wartość zleceń podpisanych pomiędzy Budimeksem i Zamawiającym przekracza próg 151.393 tys. zł netto.