Raport bieżący nr 22/2023

Raport bieżący nr 22/2023 - 31 marca 2023 / 13:15

Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku – oferta Budimex S.A. oceniona najwyżej

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że dnia 31.03.2023 roku Miasto Rybnik poinformowało Spółkę o tym, że oferta Budimex S.A. została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym: Budowa Regionalnej Drogi Racibórz Pszczyna – dokończenie budowy ‎południowej obwodnicy Rybnika w ciągu DW935 w Rybniku.

Powyższe nie oznacza wyboru oferty Budimeksu S.A. jako najkorzystniejszej, gdyż postępowanie dotyczące oceny ofert nie zostało ostatecznie zakończone.

Wartość oferty: 218 012 270,80 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: od dnia podpisania umowy

Termin zakończenia robót: 21 miesięcy od daty zawarcia umowy (wlicza się okresy zimowe)

Okres gwarancji: maksymalnie 120 miesięcy

Okres rękojmi: okres rękojmi za wady jest równy zaoferowanej ‎gwarancji

Zaliczka: brak

Warunki płatności: 30 lub 35 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT przez ‎Wykonawcę w zależności od źródeł finansowania projektu

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: ‎‎5% wynagrodzenia brutto

Istotne warunki umowy, charakterystyczne dla tej umowy, w szczególności te, które odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla danego typu umów: Inwestycja dofinansowana z programu Polski Ład oraz Rządowego ‎Funduszu Rozwoju Dróg

Łączna wysokość kar umownych, które Zamawiający może naliczyć wobec ‎Wykonawcy nie może przekroczyć 60% łącznego wynagrodzenia umownego brutto.‎

Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ‎ogólnych.‎

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość oferty przekracza próg 172.381 tys. zł netto.