Raport bieżący nr 23 / 2010

Raport bieżący nr 23 / 2010 - 18 marca 2010 / 00:00

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia spółek Budimex SA i Budimex Auto – Park Sp. z o.o.

Na podstawie art. 504 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Budimex S.A. zawiadamia swoich akcjonariuszy o zamiarze połączenia spółki Budimex S.A. z „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. w trybie art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, gdzie Budimex S.A. występuje jako spółka przejmująca w stosunku do „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółki przejmowanej, zgodnie z planem połączenia opublikowanym w Monitorze Sądowym i Gospodarczym nr 54 z dnia 18 marca 2010 r.

Dokumenty określone w art. 505 § 1 pkt 1-3 Kodeksu spółek handlowych będą wyłożone do wglądu od dnia 02 kwietnia 2010 r. do planowanego dnia podjęcia uchwał o połączeniu (tj. w terminach zgodnych z treścią art. 504 par. 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych) w siedzibach łączących się spółek:

– dla akcjonariuszy Budimex S.A. – w Warszawie (01-040) przy ul. Stawki 40, w pok. 301, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, zaś w piątki od 9.00 do 14.00,
– dla wspólnika „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. (100 % udziałów posiada Budimex S.A.) – w Warszawie (01-040) przy ul. Stawki 40, w pok. 301, od poniedziałku do czwartku w godz. 9.00 – 16.00, zaś w piątki od 9.00 do 14.00.

Niniejsze zawiadomienie jest zawiadomieniem pierwszym w rozumieniu art. 504 par. 1 Kodeksu spółek handlowych.

Zarząd Budimex S.A. informuje, iż planowany termin podjęcia uchwały o połączeniu to dzień 19 maja 2010 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Stawki 40, sala 514, V piętro. Porządek obrad ww. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A. (dalej oznaczone skrótem ZWZ) zostanie podany w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ, które zostanie dokonane najpóźniej w terminie ustawowym.

Planowany porządek obrad jest następujący:

1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki za rok 2009 oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
7. Przedstawienie sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Grupy Budimex za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009 wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2009, wniosku Zarządu dotyczącego podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A. z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok obrotowy 2009,
9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Budimex S.A.
z działalności Grupy za rok 2009 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2009,
9.3. podziału zysku za 2009 r.,
9.4. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
9.5. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2009 roku,
9.6. połączenia Budimex S.A. jako spółki przejmującej z „Budimex Auto – Park” Sp. z o.o. jako spółką przejmowaną w trybie art. 492 par. 1 pkt 1 k.s.h.,
9.7. wyboru Rady Nadzorczej Budimex S.A. siódmej kadencji,
9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zamknięcie obrad.

Działając na podstawie art. 402 [2] Kodeksu spółek handlowych, Zarząd Budimex S.A. informuje niniejszym akcjonariuszy o procedurach, które będą stosowane w związku z ZWZ, w zakresie uczestniczenia w ZWZ i wykonywania prawa głosu (ostateczny precyzyjny opis procedur i wykonywania prawa głosu zostanie zawarty w ogłoszeniu o zwołaniu ZWZ), które to znajdują się w załączniku.

Procedury stosowane w związku z ZWZ