Raport bieżący nr 23 / 2015

Raport bieżący nr 23 / 2015 - 28 kwietnia 2015 / 00:00

Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku i wypłaty dywidendy

Zarząd Budimeksu SA informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 28 kwietnia 2015 roku podjęło uchwałę nr 226 o podziale zysku za 2014 rok, zgodnie z którą zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155 988 898,78 złotych (słownie: sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych, siedemdziesiąt osiem groszy) został przeznaczony na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych (słownie: sześć złotych, jedenaście groszy) brutto, na jedną akcję.
Dzień dywidendy tj. dzień ustalenia listy akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok, ustalono na dzień 8 maja 2015 roku.
Termin wypłaty dywidendy ustalono na dzień 25 maja 2015 roku.
Wypłatą dywidendy zostaną objęte wszystkie akcje Budimeksu SA, tj. 25 530 098 (słownie: dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji.