Raport bieżący nr 23 / 2017

Raport bieżący nr 23 / 2017 - 28 marca 2017 / 16:53

Umowa wsparcia Budimeksu SA przez strategicznego inwestora

Zarząd Budimeksu S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 70/2012 z dnia 29.10.2012 r. oraz raportu bieżącego nr 45/2013 z dnia 8 lipca 2013, informuje, iż dnia 28 marca 2017 r. Budimex S.A. zawarł z Ferrovial Agroman S.A. (spółką budowlaną należącą do Grupy Ferrovial będącą inwestorem strategicznym Budimex S.A.), nową Umowę Licencyjną z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2017 r. W ramach Umowy Ferrovial Agroman udziela Budimex licencji na przemysłowe wartości niematerialne, wspierające działalność podstawową Budimex w zakresie wszystkich prac budowlanych i zarządzania infrastrukturą. Ferrovial Agroman udostępni także wartości niematerialne opracowane w przeszłości, jak również posiadane obecnie i nadal będzie usprawniać i poprawiać wartości niematerialne poprzez rozwój najlepszych praktyk Ferrovial Agroman i jej know-how.

Istotne warunki umowy:

•Wynagrodzenie z tytułu umowy wyniesie 0,5% od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex SA).
•W związku ze złożonymi w 2013 r. do Ministrów Finansów Polski i Hiszpanii wnioskami o uznanie prawidłowości wyboru i stosowania ceny transakcyjnej (Bilateral APA), wynagrodzenie z tytułu umowy może ulec zmianie. W tak określonym przypadku Strony dokonają wzajemnych rozliczeń zgodnie z decyzją Ministrów Finansów.
•Umowa obejmuje okres od 01.01 2017 r. do 31.12 2022 r.
•Umowa wchodzi w życie z dniem jej podpisania, z mocą obowiązująca od dnia 01.01.2017 r.
•Jeżeli w jakimkolwiek kwartale w czasie trwania umowy Grupa Budimex poniesie stratę finansową na poziomie brutto zapłata wynagrodzenia wynikającego z umowy zostanie zawieszona do czasu wykazania przez Grupę Budimex zysku na poziomie brutto za okres przynajmniej 3 miesięcy.
•Walutą rozliczeń w umowie jest złoty polski (PLN).
•Płatności na podstawie miesięcznych faktur w ciągu 30 dni od daty ich otrzymania.
•Kary: W przypadku opóźnienia płatności faktur odsetki w wysokości WIBOR dla rocznego depozytu +2% liczone od pierwszego dnia opóźnienia.
•Budimex uprawniony jest, w okresie obowiązywania Umowy, do wstrzymania zapłaty opłaty licencyjnej w przypadku, gdy Ferrovial Agroman S.A. opóźni się z dostarczaniem Budimex S.A. dokumentacji cen transferowych.

Równocześnie Budimex S.A. oraz Ferrovial Agroman S.A. postanowiły dokonać rozliczenia poprzedniej Umowy Licencyjnej zawartej w dniu 29.10.2012 r., której dotyczyły ww. raporty i która wygasła w dniu 31 grudnia 2016 r. Jej ostateczne rozliczenie finansowe nastąpi do dnia 30.03.2017 poprzez dopłatę różnicy pomiędzy płatnościami zaliczkowymi dokonywanymi przez Budimex S.A. w okresie obowiązywania Umowa, a przewidzianą w treści Umowy stawką 0,5 % obliczaną od wartości rocznych przychodów ze sprzedaży Grupy Budimex pomniejszonej o przychody ze sprzedaży Budimex Nieruchomości Sp. z o.o. (spółki deweloperskiej w 100% zależnej od Budimex SA). Wpływ tej Umowy na wynik został ujęty w odnośnych latach 2012-2016.