Raport bieżący nr 23/2023

Raport bieżący nr 23/2023 - 13 kwietnia 2023 / 12:33

Przebudowa Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1 – podpisanie umowy

Zarząd Budimeksu S.A. zawiadamia, że w dniu 13.04.2023 r. została zawarta umowa pomiędzy Budimex S.A. a Zarządem Dróg Wojewódzkich w Katowicach na: „Przebudowę Drogi Wojewódzkiej nr 928 na odcinku od DK 44 do skrzyżowania z DK 1”.

Informacje, iż nasza oferta została oceniona najwyżej w postępowaniu przetargowym i wybrana jako najkorzystniejsza zostały opublikowane w dniu 8.03.2023 r. w raporcie bieżącym nr 13/2023 oraz 21.03.2023 r. w raporcie bieżącym nr 17/2023.

Wartość umowy: 183 031 890,70 zł netto

Termin rozpoczęcia robót: w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy

Termin zakończenia robót: 36 miesiące od daty zawarcia umowy

Do czasu na Ukończenie nie wlicza się okresów zimowych. Okres zimowy trwa od 16 grudnia do 15 marca, ‎liczony jako trzy miesiące.‎

Okres gwarancji dla głównych robót: maksymalnie 96 miesięcy

Okres rękojmi: maksymalnie 96 miesięcy

Zaliczka: 5% kwoty brutto wynagrodzenia

Warunki płatności: w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty otrzymania wystawionej faktury VAT

Gwarancja bankowa dobrego wykonania: 4,5% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Maksymalna wartość kary umownej płaconej przez Wykonawcę: 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto

Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Zamawiającego w wysokości 20% Zaakceptowanej Kwoty Kontraktowej brutto.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do żądania odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody powstałej lub mogącej powstać w związku z nienależytym wykonywaniem przez Wykonawcę umowy.

Pozostałe warunki kontraktowe nie odbiegają od standardów rynkowych.

Wartość umowy przekracza próg 172 381 tys. zł netto.