Raport bieżący nr 24 / 2010

Raport bieżący nr 24 / 2010 - 22 marca 2010 / 00:00

Rekomendacja wypłaty dywidendy za 2009 rok

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 22 marca 2010 r. zdecydował zarekomendować Zwyczajnemu Walnemu Zgromadzeniu w 2010 roku podjęcie decyzji o wypłacie dywidendy w wysokości 6,80 zł. (słownie: sześć złotych osiemdziesiąt groszy) brutto, na jedną akcję. Na dywidendę proponuje się przeznaczyć jednostkowy zysk netto za okres od 1 stycznia 2009 roku do 31 grudnia 2009 roku w kwocie 138 030 tysięcy zł (słownie: sto trzydzieści osiem milionów trzydzieści tysięcy złotych), powiększony o kwotę kapitału zapasowego w tej jego części, która została utworzona z zysków lat ubiegłych w wysokości 35 574 666,40 zł. (słownie: trzydzieści pięć milionów pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy).

Całkowita kwota proponowana na wypłatę dywidendy, w wysokości 173 604 666, 40 zł (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt sześć złotych i czterdzieści groszy), jest na poziomie skonsolidowanego zysku netto Grupy Budimex za rok 2009, który wynosi 173 658 tysięcy zł. (słownie: sto siedemdziesiąt trzy miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy złotych). Ponadto proponuje się ustalić listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2009 rok na dzień 7 czerwca 2010 roku (dzień dywidendy), a termin wypłaty dywidendy na dzień 21 czerwca 2010 roku.