Raport bieżący nr 24 / 2015

Raport bieżący nr 24 / 2015 - 28 kwietnia 2015 / 00:00

Uchwały podjęte przez ZWZ Budimeksu SA

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimeksu SA, które odbyło się 28 kwietnia 2015 roku:

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Pana Andrzeja Leganowicza na Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: wyboru Komisji Skrutacyjnej.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Skrutacyjną w składzie:

 1. Pani Bogna Kuczyńska – Piech,
 2. Pani Jadwiga Romańska – Kwinta,
 3. Pani Agnieszka Wietrzykowska.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

§ 4. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przystąpiło do przyjęcia porządku obrad.

Uchwała Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku w sprawie: przyjęcia porządku obrad

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. podejmuje uchwałę o następującej treści:

§ 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie przyjmuje następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przyjęcie porządku obrad.
 6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014 oraz sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku wraz z opinią biegłego rewidenta i raportem z badania.
 8. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej Budimex S.A., zawierającego wyniki oceny sprawozdań Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2014, wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty z lat ubiegłych oraz podziału zysku, a także ocenę sytuacji Spółki, spełniającego inne wymagania wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW”.
 9. Podjęcie uchwał w sprawach:

9.1. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za rok 2014,—————————————————–

9.2. rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014,

9.3. pokrycia straty z lat ubiegłych,

9.4. podziału zysku za 2014 rok,

9.5. udzielenia członkom Zarządu Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,

9.6. udzielenia członkom Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku,

9.7. zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu,

9.8. ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

 1. Zamknięcie obrad.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 223

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Budimex S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdania z działalności Spółki za 2014 rok.

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014. W skład sprawozdania finansowego wchodzą:

 1. sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.314.528 tysięcy /trzy miliardy trzysta czternaście milionów pięćset dwadzieścia osiem tysięcy/ złotych,
 2. rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 156.069 tysięcy /sto pięćdziesiąt sześć milionów sześćdziesiąt dziewięć tysięcy/ złotych,
 3. sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 155.354 tysiące /sto pięćdziesiąt pięć milionów trzysta pięćdziesiąt cztery tysiące/ złotych,
 4. sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 145.835 tysięcy /sto czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści pięć tysięcy/ złotych,
 5. sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 285.577 tysięcy /dwieście osiemdziesiąt pięć milionów pięćset siedemdziesiąt siedem tysięcy/ złotych,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Sprawozdanie finansowe Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Spółki.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 sztuki:

Zał. nr 1 – Sprawozdanie finansowe za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Spółki za rok 2014.

Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania sprawozdania finansowego Spółki Budimex S.A. za rok kończący się 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 224

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku

oraz sprawozdania z działalności Grupy Budimex za rok 2014

Na podstawie art. 395 § 5 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami) Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się, po uprzednim rozpatrzeniu, skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku oraz sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014. W skład skonsolidowanego sprawozdania finansowego wchodzą:

 1. skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 roku, które po stronie aktywów, jak również kapitału własnego i zobowiązań wykazuje kwotę 3.858.209 tysięcy /trzy miliardy osiemset pięćdziesiąt osiem milionów dwieście dziewięć tysięcy/ złotych,
 2. skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujący zysk netto w kwocie 193.938 tysięcy /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony dziewięćset trzydzieści osiem tysięcy/ złotych,
 3. skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w kwocie 193.053 tysiące /sto dziewięćdziesiąt trzy miliony pięćdziesiąt trzy tysiące/ złotych,
 4. skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zmniejszenie kapitału własnego w kwocie 122.666 tysięcy /sto dwadzieścia dwa miliony sześćset sześćdziesiąt sześć tysięcy/ złotych,
 5. skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w kwocie 136.824 tysiące /sto trzydzieści sześć milionów osiemset dwadzieścia cztery tysiące/ złotych,
 6. dodatkowe informacje i objaśnienia.

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez niezależnego biegłego rewidenta oraz pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą Budimex SA.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załączniki – 3 sztuki:

Zał. nr 1 – Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Zał. nr 2 – Sprawozdanie z działalności Grupy Budimex za rok 2014.

Zał. nr 3 – Opinia niezależnego biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Budimex za rok zakończony 31 grudnia 2014 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 225

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: pokrycia straty z lat ubiegłych

Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Stratę netto z lat ubiegłych w kwocie 5.808 tysięcy /pięć milionów osiemset osiem tysięcy/ złotych wykazaną w sprawozdaniu finansowym postanawia się w całości pokryć z części kapitału zapasowego Spółki (wykazywanego w sprawozdaniu finansowym Spółki jako pozostałe kapitały rezerwowe).
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 226

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: podziału zysku za 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Zysk netto za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku w kwocie 155.988.898,78 złotych /sto pięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt osiem złotych siedemdziesiąt osiem groszy/ przeznaczyć na wypłatę dywidendy w wysokości 6,11 złotych /sześć złotych jedenaście groszy/ brutto, na jedną akcję. Pozostałą część zysku w wysokości 79.743,33 złotych /siedemdziesiąt dziewięć tysięcy siedemset czterdzieści trzy złote, trzydzieści trzy grosze/ przeznaczyć na kapitał zapasowy.

§ 2.

 1. Listę akcjonariuszy uprawnionych do dywidendy za 2014 rok ustala się na dzień 8 maja 2015 roku (dzień dywidendy).
 2. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 25 maja 2015 roku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 227

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Prezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Prezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Dariuszowi Jackowi Blocherowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 228

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Ignacio Botella Rodriguez absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 24 kwietnia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 229

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Wiceprezesowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Fernando Luis Pascual Larragoiti absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 24 kwietnia 2014 roku (dzień powołania w skład Zarządu) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 230

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Andrzejowi Arturowi Czynczykowi absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 231

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Jackowi Daniewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 232

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Henrykowi Urbańskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 233

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Członkowi Zarządu Budimex S.A. Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie oceniając działalność Spółki w 2014 roku, na wniosek Rady Nadzorczej, udziela się Członkowi Zarządu Budimex S.A. – Panu Marcinowi Węgłowskiemu absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 234

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Pani Marzennie Annie Weresa Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Pani Marzennie Annie Weresa – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 235

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Markowi Michałowskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Markowi Michałowskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 236

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Alejandro de la Joya Ruiz de Velasco – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 237

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Javierowi Galindo Hernandez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Javierowi Galindo Hernandez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 238

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Jose Carlos Garrido-Lestache Rodriguez – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 239

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Piotrowi Kamińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Piotrowi Kamińskiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 240

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Igorowi Chalupcowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Igorowi Chalupcowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 241

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Tomaszowi Sielickiemu Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Tomaszowi Sielickiemu – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 stycznia 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 242

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Januszowi Dedo Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Januszowi Dedo – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 29 stycznia 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 243

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Maciejowi Stańczukowi Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Maciejowi Stańczukowi – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 stycznia 2014 roku do 7 lutego 2014 roku (dzień złożenia rezygnacji).

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 244

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: udzielenia Panu Ignacio Clopes Estela Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków w 2014 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Budimex S.A. uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Panu Ignacio Clopes Estela – Członkowi Rady Nadzorczej Budimex S.A. absolutorium z wykonania obowiązków za okres od 1 maja 2014 roku (dzień powołania w skład Rady Nadzorczej) do 31 grudnia 2014 roku.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 245

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: zmiany § 9 Statutu Spółki w związku konwersją akcji zwykłych imiennych serii A oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu

Na podstawie art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. r) Statutu Spółki, w związku z konwersją 120 /stu dwudziestu/ akcji zwykłych imiennych serii A na akcje zwykłe na okaziciela, a następnie z asymilacją i wprowadzeniem tych akcji do obrotu giełdowego w dniu 19 lipca 2013 roku, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się treść § 9 ust. 1 pierwsze tire Statutu Spółki Budimex S.A. nadając mu następujące brzmienie:

„Kapitał zakładowy

§ 9

1. Kapitał zakładowy wynosi 127 650 490 zł (sto dwadzieścia siedem milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt złotych) i dzieli się na 25 530 098 (dwadzieścia pięć milionów pięćset trzydzieści tysięcy dziewięćdziesiąt osiem) akcji o wartości nominalnej 5 (pięć) złotych każda, emitowanych w seriach:

– seria A założycielska obejmuje 3 000 000 (trzy miliony) akcji zwykłych oznaczonych numerami od 0000001 do 3000000, w łącznej kwocie 15 000 000 (piętnaście milionów) złotych, na które składa się:

2 350 (dwa tysiące trzysta pięćdziesiąt) akcji zwykłych imiennych,

2 997 650 (dwa miliony dziewięćset dziewięćdziesiąt siedem tysięcy sześćset pięćdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela;”

Pozostałe postanowienia Statutu Spółki Budimex S.A. pozostają bez zmian.

§ 2. W związku ze zmianami Statutu, wprowadzonymi w § 1 niniejszej uchwały, uchwala się tekst jednolity Statutu uwzględniający te zmiany, który zawarty jest w załączniku do niniejszej uchwały. Załącznik stanowi integralną część niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym zmian Statutu, wprowadzonych na podstawie niniejszej uchwały.

Załącznik do niniejszej uchwały stanowi jednolity tekst Statutu Budimex S.A.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu jawnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/, głosy „przeciw” – 0 /zero/, głosy „wstrzymujące się” – 0 /zero/.

Uchwała Nr 246

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Budimex S.A.

z dnia 28 kwietnia 2015 roku

w sprawie: ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Budimex S.A.

Na podstawie art. 392 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 13 lit. i) Statutu Spółki Budimex S.A. uchwala się, co następuje:

§ 1. Za udział w pracach Rady Nadzorczej Budimex S.A. przysługuje jej członkom począwszy od dnia 1 maja 2015 roku wynagrodzenie miesięczne według następujących zasad i w następujących wysokościach:

1) przewodniczący Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,7;

2) sekretarz Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,2;

3) wiceprzewodniczący oraz członkowie Rady Nadzorczej – dwukrotne przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku, ze wskaźnikiem 1,1.

§ 2. Wyżej wymienione wskaźniki ulegają podwyższeniu w odniesieniu do wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej pełniących funkcje w Komitetach Rady Nadzorczej, odpowiednio o:

1) 0,4 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Audytu,

2) 0,2 w przypadku pełnienia funkcji przewodniczącego Komitetu Inwestycyjnego lub Komitetu Wynagrodzeń,

3) 0,1 w przypadku pełnienia funkcji członka Komitetu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 maja 2015 roku.

Przewodniczący stwierdził, że powyższa uchwała została przyjęta w głosowaniu tajnym, przy czym:

– liczba akcji, z których oddano ważne głosy – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ akcji (to jest 72,54% /siedemdziesiąt dwa całe pięćdziesiąt cztery setne procenta/ kapitału zakładowego),

– łączna liczba ważnych głosów – 18.520.518 /osiemnaście milionów pięćset dwadzieścia tysięcy pięćset osiemnaście/ głosów,

– głosy „za”- 18.088.849 /osiemnaście milionów osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset czterdzieści dziewięć/ głosów, głosy „przeciw” – 254.023 /dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące dwadzieścia trzy/, głosy „wstrzymujące się” – 177.646 /sto siedemdziesiąt siedem tysięcy sześćset czterdzieści sześć/.