Raport bieżący nr 24 / 2017

Raport bieżący nr 24 / 2017 - 3 kwietnia 2017 / 15:15

Zbycie 1 mln akcji Budimex S.A. – zawiadomienie Valivala Holdings B.V.

Zbycie 1 mln akcji Budimex S.A. – zawiadomienie Valivala Holdings B.V.

Zarząd Budimeksu SA przekazuje do publicznej wiadomości zawiadomienie uzyskane od Valivala Holdings B.V. o następującej treści:

Valivala Holdings B.V. na podstawie art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (ustawa o ofercie) niniejszym zawiadamia, iż dnia 31 marca 2017 r.:

Valivala Holdings B.V. (spółka sprzedająca) sprzedała jeden milion akcji posiadanych w Budimex S.A. (Spółka), co skutkuje zmniejszeniem udziału w Spółce z 59,06% do 55,14%.

Transakcja ta nie wiąże się z jakimikolwiek zmianami strategii w stosunku do Spółki, zgodnie z którą Ferrovial S.A. przez swoją pośrednio całkowicie zależną spółkę Valivala Holdings B.V. ma zamiar pozostać akcjonariuszem kontrolującym.

Liczba akcji posiadanych przed zmianą udziału i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):

15.078.159 akcji.

59,06% kapitału zakładowego.

15.078.159 głosów.

59,06 % udział w ogólnej liczbie głosów.

Liczba aktualnie posiadanych akcji i ich procentowy udział w kapitale zakładowym spółki (ta sama liczba głosów):

14.078.159 akcji.

55,14% kapitału zakładowego.

14.078.159 głosów.

55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

Spółki Grupy Ferrovial, które posiadają akcje Spółki: tylko wyżej wskazana Valivala Holdings B.V., jako akcjonariusz posiadający 55,14% udziału w ogólnej liczbie głosów.

Informacja o osobie trzeciej, z którą akcjonariusz zawarł umowę, której przedmiotem jest przekazanie uprawnienia do wykonywania prawa głosu: brak takiej umowy.

Liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 2 ustawy o ofercie, do których nabycia jest uprawniony lub zobowiązany jako posiadacz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie, oraz instrumentów finansowych, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, które nie są wykonywane wyłącznie przez rozliczenie pieniężne, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych, data ich wygaśnięcia oraz data lub termin, w którym nastąpi lub może nastąpić nabycie akcji: nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

liczba głosów z akcji, obliczona w sposób określony w art. 69b ust. 3 ustawy o ofercie, do których w sposób pośredni lub bezpośredni odnoszą się instrumenty finansowe, o których mowa w art. 69b ust. 1 pkt 2 ustawy o ofercie, rodzaj lub nazwa tych instrumentów finansowych oraz data wygaśnięcia tych instrumentów finansowych: nie posiada, nie nabyła ani nie zbyła instrumentów, o których mowa w art. 69b ust. 1 ustawy o ofercie

Łączna suma liczb głosów wskazanych na podstawie pkt 1, 5 i 6 i jej procentowy udział w ogólnej liczbie głosów:

przed zmianą wyżej wskazane:

15.078.159 głosów.

59,06 % udział w ogólnej liczbie głosów.

po zmianie:

14.078.159 głosów.

55,14% udział w ogólnej liczbie głosów.

W załączeniu plik z zawiadomieniem.

Zawiadomienie