Raport bieżący nr 24 / 2021

Raport bieżący nr 24 / 2021 - 29 marca 2021 / 17:03

Zgoda Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zarząd Budimex SA („Budimex”) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2020 z 3 lipca 2020 r., raportu nr 53/2020 z 28 sierpnia 2020 r., raportu nr 57/2020 z 29 września 2020 r., raportu nr 68/2020 z 24 listopada 2020 r., raportu nr 73/2020 z 30 grudnia 2020 r., raportu nr 10/2021 z 15 lutego 2021 r., raportów nr 11/2021, nr 12/2021, nr 13/2021 z 22 lutego 2021 r. informuje, że 29 marca 2021 r. uzyskał informację o otrzymaniu przez podmioty kontrolujące CP Developer S.ar.l. z siedzibą w Luksemburgu („Nabywca”) bezwarunkowej zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na dokonanie koncentracji w drodze nabycia udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o., która to zgoda stanowi warunek zawieszający dla zawarcia umowy przenoszącej własność udziałów Budimex Nieruchomości sp. z o.o.

Zawarcie umowy przenoszącej własność udziałów (umowa rozporządzająca) nastąpi po udokumentowaniu przez Nabywcę zapewnienia finansowania dla realizacji nabycia udziałów, co Nabywca powinien wykonać najpóźniej do 7 maja 2021 r. Dopóki nie nastąpi zawarcie umowy rozporządzającej Budimex nie rezygnuje z pozostałych opcji strategicznych, o których mowa w raporcie nr 42/2020.

Budimex uznał informację o spełnieniu się warunku zawieszającego za istotną z punktu widzenia inwestorów i dlatego uznał za właściwe zakwalifikować ją jako informację poufną.