Raport bieżący nr 25 / 2010

Raport bieżący nr 25 / 2010 - 24 marca 2010 / 00:00

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd Budimeksu SA informuje, że w dniu 24 marca br. Rada Nadzorcza Budimeksu SA wybrała zgodnie z rekomendacją Komitetu Audytu firmę Deloitte Audyt Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Piękna 18, 00-549 Warszawa do dokonania przeglądu półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy 2010 r. oraz badania sprawozdań finansowych Budimeksu SA i wybranych spółek Grupy Budimex wraz ze sprawozdaniem skonsolidowanym Grupy Budimex za rok obrotowy 2010. Wybór audytora nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa zostanie zawarta na okres 1 roku.

Deloitte Audyt Sp. z o.o. jest wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych prowadzoną przez KRBR po numerem ewidencyjnym 73. Deloitte Audyt Sp. z o.o. dokonywała przeglądów półrocznych sprawozdań finansowych za okres 6 miesięcy i badań rocznych sprawozdań finansowych Budimeksu SA i Grupy Budimex w latach 2006-2009 i nie świadczyła w tym okresie innych usług na rzecz spółek Grupy Budimex.